EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

Euroopan kemikaalivirasto ECHA valmistelee parhaillaan ehdotusta, jonka tavoitteena on rajoittaa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa, pesuaineissa ja maaleissa. Samalla Euroopan kemikaalivirasto pohtii, pitäisikö myös oksomuovien käyttöä rajoittaa. Oksomuovit vauhdittavat muovin hajoamista esimerkiksi biohajoavissa muovipusseissa ja hajoavat ajan kuluessa pieniksi muovihiukkasiksi.

Mikromuovit ja oksomuovit ovat pitkäikäisyytensä takia ympäristöriski erityisesti vesistöille. Muovit kulkeutuvat vesistöihin yhdyskuntajätevesien ja hulevesien mukana.

ECHA kerää kevään aikana sidosryhmiltään mikromuovien ja oksomuovien haittavaikutuksiin liittyvää tietoa. Mikro- ja oksomuovien käytön rajoittamisen valmistelu on osa Euroopan komission muovistrategiaa.

Jos mikromuovien rajoittamiseen päädytään, muovien käyttöä rajoitetaan EU:n REACH-asetuksella. Lainsäädännön tavoitteena on minimoida kemikaaleihin liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa, että EU:n kemikaalilainsäädäntöä noudatetaan.

TUKESin uutisartikkelin löydät täältä.

Tästä pääset alkuperäiseen (englanninkieliseen) Euroopan Kemikaaliviraston uutisartikkeliin.

Kuusi uutta ainetta Euroopan Kemikaaliviraston SVHC- listalle

Helsinki, 15. tammikuuta 2019

ECHA lisäsi kuusi uutta kandidaattia erityistä huolta aiheuttavien SVHC- aineiden listalle

Kemikaalivirasto on lisännyt ehdokasluetteloon viisi uutta ainetta, johtuen aineiden syöpää aiheuttavista, lisääntymiselle vaarallisista, pysyvistä, biokertyvistä ja myrkyllisistä (PBT), sekä erittäin pysyvistä ja erittäin bioakumulatiivisista (vPvB) ominaisuuksista.

Luetteloon on lisätty vielä yksi aine, jonka Euroopan komissio on tunnistanut SVHC- kandidaatiksi sen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi.

Lue tästä ECHAn uutinen englanniksi.

Täältä näet listan SVHC- aineista, joita on nyt listattuna 197 kappaletta. Listaa päivitetään noin puolivuosittain.

Chementors Oy järjesti seminaarin yhteistyössä Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari VCCI:n kanssa Hanoissa perjantaina 16. marraskuuta.

“Ratkaisut EU:n kemikaalilainsäädännön noudattamiseksi”

Chementors Oy järjesti seminaarin yhteistyössä Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari VCCI:n kanssa Hanoissa perjantaina 16. marraskuuta. Vietnamin kemikaalivirasto Vinachemia kutsuttiin seminaariin kertomaan YK:n yhdenmukaistamisjärjestelmän GHS:n toteuttamisesta Vietnamissa.

VCCI:n varapuheenjohtaja Hoang Quang Phong, sekä Suomen Vietnamin suurlähettiläs Kari Kahiluoto pitivät avauspuheenvuorot EU:n kemikaalilainsäädäntöa koskevassa seminaarissa, joka järjestettiin Vietnamin kaupan ja teollisuuden toimijoille.

Chementors Oy:n toimitusjohtaja Jani Määttä, sekä tuotantojohtaja Jan Nylund pitivät kumpikin kaksi puheenvuoroa. Keskeisimpiä aiheita olivat REACH- asetus, siihen liittyvä vaatimustenmukaisuus- dokumentoinnin toteuttaminen, sekä EU:n viranomaisten lainvalvontatoimet maahantuontiin liittyen. Puheenvuoroissa käsiteltiin EU:n lakien lisäksi myös tärkeitä seikkoja liittyen Vietnamin kansallisen kemikaalilain vaatimuksiin.

Huolimatta tiukasta aikataulusta, kauppakamari VCCI onnistui kutsumaan paikalle merkittävän määrän kuulijoita, joille annettu informaatio osoittautuu hyödylliseksi, kun EU-Vietnam- vapaakauppasopimus EVFTA ratifioidaan Euroopan Unionin parlamentissa. Kolmetuntisesta seminaarista raportoitiin sekä lehdissä, että TV- uutisissa Hanoissa.

Chementors haluaa kiittää suuresti VCCI:n organisaatiota tilaisuuden järjestelyistä, Vinachemiaa osallistumisesta seminaariin, sekä kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Erityiskiitoksen haluamme esittää varapuheenjohtaja Phongille, sekä suurlähettiläs Kahiluodolle tilaisuuden avauspuheenvuoroista.

KemiDigi etenee ja käyttöönotto lähenee

 

KemiDigi-hanke (kemikaalitietojen digitaalinen hallinta) kerää yhteen kemikaaleihin liittyvät tiedot ja yksinkertaistaa yritysten ilmoitusvelvollisuuksia kemikaaleihin liittyen. Järjestelmän kautta yritykset tekevät muun muassa markkinoille saattamistaan kemikaaleista kemikaali-ilmoitukset ja ylläpitävät lupa- ja valvonta-asioihin tarvittavia kemikaaliluetteloita. Myös kemikaalilaitosten toiminnantason määritykseen (kemikaaliturvallisuuslaki) käytettävä suhdelukulaskuri siirtyy KemiDigiin kemikaaliluetteloiden yhteyteen. 

KemiDigin pilotointi on yritysten osalta päättynyt 

KemiDigin pilotointi tehtiin kahdessa osassa. Kesän aikana yritykset testasivat kemikaali-ilmoituksen toimittamista KemiDigin kautta. Lokakuussa toteutettiin kemikaaliluettelon testaus. Yritysten kommentit piloteista ovat kannustavia ja palaute hyödyllistä. Yrityksiltä on saatu hyviä huomioita ja kehitysideoita KemiDigistä. 

KemiDigin käyttöönotto 

KemiDigi otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella kahdessa osassa. Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen alkaa helmikuussaja kemikaaliluettelotoiminnallisuus huhtikuussa 2019. 

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruuta vuodelta 2018 ei toteuteta tällä kertaa maaliskuun alussa, vaan KemiDigin kautta myöhemmin kerrottavana ajankohtana. 

KemiDigin käyttöönoton vuoksi nykyinen kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse kemikaalituoterekisteriiin päättyy 30.11.2018. Tämän jälkeen ilmoituksia voi toimittaa KemiDigiin helmikuussa 2019. Marraskuun loppuun mennessä toimitetut kemikaali-ilmoitukset siirretään vanhasta järjestelmästä KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat yritysten käytettävissä. 

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot siirretään pääsääntöisesti KemiDigiin alkuvuoden aikana. Näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun toiminnanharjoittajat kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa. Poikkeuksena ovat kemikaaliluettelot, joilla ei ole vielä CLP-asetuksen mukaisia luokituksia. 

Ohjeistusta KemiDigistä ja sen käytöstä tarjotaan eri muodoissa ennen sovelluksen käyttöönottoa. Luvassa on kirjallisia ohjeita, videoklippejä ja livetilaisuuksia. 

Lisätietoja: 

KemiDigi: https://tukes.fi/kemidigi. Projektipäällikkö Minna Valtavaara (minna.valtavaara(at)tukes.fi) 

Kemikaalituoterekisteri: tuoterekisteri(at)tukes.fi 

 

Chementors tapasi elinkeinoministeri Lintilän Vietnamissa

Chementors Oy sai kunnian osallistua ”We Love Finland”- tapahtumaan Ho Chi Minh Cityssä, Vietnamissa torstaina 18. lokakuuta. Business Finlandin organisoiman illan keskipisteessä oli elinkeinoministeri Mika Lintilä delegaatioineen. Ministerin lisäksi paikalle oli kutsuttu Vietnamissa toimivia suomalaisia yrityksiä, sekä heidän paikallisia yhteistyökumppaneitaan. Illan päällimmäinen puheenaihe oli tuore uutinen, joka vahvisti Euroopan Unionin ja Vietnamin saaneen päätökseen neuvottelut kauppa- ja investointisopimuksista. EU–VIETNAM- sopimukset luonnollisesti vahvistavat osapuolten välisiä kauppasuhteita ja tukevat Vietnamin positiivista trendiä niin talouden kuin yleisen kehityksenkin osalta. Sopimuksissa on myös vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutokseen liittyen.

Löydät englanninkielisen lehdistötiedotteen tästä.

Chementors Oy:n toimitusjohtaja Jani Määttä toi vahvasti ilmi yrityksen tärkeän roolin Vietnam–EU -kaupankäynnin ytimessä keskustelussa elinkeinoministeri Mika Lintilän (oik.) kanssa. Chementors auttaa Vietnamin vientiyrityksiä täyttämään EU:n tiukat kemikaaliturvallisuusmääräykset ja siten sujuvoittamaan Vietnamille erittäin tärkeää EU- vientiä.

CLP-asetuksen uusien muutosten vaikutukset kaupalle ja teollisuudelle

CLP- asetus (”Classification, Labelling and Packaging”) on Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön asetus N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. EU:n asetuksia päivitetään säännöllisesti ja niiden muutokset vaikuttavat tässä tapauksessa käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä pakkausmerkintöihin, joiden uusiminen aiheuttaa kustannuksia. Väärin ajoitetut, tai liian isot tuote-etikettitilaukset, voivat aiheuttaa isojakin taloudellisia menetyksiä.

CLP- asetuksen kahdeksas tekninen mukautus (EU) 2016/918, on tullut voimaan 01.02.2018 alkaen ja se sisältää muutoksia luokituskriteereissä sekä vaara- ja turvalausekkeissa. Tämän vuoksi kemikaalien luokittelijoiden olisi tärkeää päivittää tietonsa tämän muutoksen osalta ja toimia sen mukaisesti.

On selvää, että CLP -asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja tuote-etiketit ovat tärkeä osa yrityksen imagoa ja brändiä. Chementors Oy laatii käyttöturvallisuustiedotteet brändättyinä ja laadukkaina ”käyntikortteina”. Myös tuote-etikettien sisällön vastatessa täysin käyttöturvallisuustiedotetta asiakasmielikuvat toimittajista paranevat huomattavasti.

CLP- asetukseen tehtiin huomattava muutos myös maaliskuussa 2017, kun siihen lisättiin liite VIII (EU) 2017/542. Liitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan Unionin alueella toimiville kansallisille myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot, jotta vältytään aiemmin esiintyneiltä seosten tunnistamiseen liittyviltä ongelmilta, jotka aiheuttivat epäselviä tilanteita mm. potilaiden hoidossa.  Liite VIII kasvattaa seoksista annettavien tietojen määrää verrattuna kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin. Uusi ilmoitus sisältää tiedot myös vaarattomiksi luokitelluista ainesosista, mikäli niiden pitoisuus on vähintään 1%. Sen lisäksi uudessa ilmoituksessa tulee olla tieto pakkaustyypistä ja -koosta. Euroopan Kemikaalivirasto valmistelee tämän ilmoituksen tekemiseksi sähköistä portaalia. Lisätietoa portaalin vaiheista löytyy täältä.

Liite velvoittaa merkitsemään myös ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI -Unique Formula Identifier”) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on tunniste, jonka avulla seos voidaan tunnistaa luotettavasti. UFI -tunnisteen voi käydä luomassa sähköisesti Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla osoitteessa: https://ufi.echa.europa.eu/. Sivusto on saatavilla myös suomenkielisenä pudotusvalikosta.

Huomionarvoista on, että liitteeseen VIII liittyvät velvollisuudet sovelletaan käyttöön kolmen eri siirtymäajan puitteissa. Lisävelvollisuudet koskevat kuluttajatuotteita 01.01.2020 alkaen, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita 01.01.2021 alkaen ja teollisuustuotteita 01.01.2024 alkaen. Mikäli seoksen markkinoille saattaja on kuitenkin tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen määräpäivään mennessä, siirtymäaikaa on 01.01.2025 asti. Tämä edellyttää, ettei seosta ole muutettu siirtymäajan puitteissa.

Chementors Oy huomioi tulevat muutokset jo tämän päivän suunnittelutyössä asiakkaidensa kanssa.

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt Suomen markkinoilta biosidivalmisteita ja biosidilla käsiteltyjä esineitä, joissa on käytetty luvattomia tehoaineita. Tukes on antanut yhteensä 26 tällaiselle valmisteelle markkinointikiellon vuosina 2017–2018. Tukesin valvonnan kohteena on ollut pääasiassa puunsuojakäyttöön tai hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan Suomen markkinoille. Lupia myöntää Tukes tai Euroopan kemikaalivirasto. Lupien käsittelyssä selvitetään mm. valmisteen käyttötarkoitus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit. Jos biosidivalmisteelta puuttuu lupa, eli hyväksyntä Suomen markkinoille, voi kyseessä olla valmiste, jonka tehoainetta ei enää pitäisi olla käytössä tai valmisteelta puuttuu siltä vaadittu riskinarvio ja kunnollinen käyttöohje.

Muistathan, että Chementors avustaa sinua biosidiasetuksen edellyttämien hakemusten tekemisessä ja kaikissa muissakin biosideihin liittyvissä ongelmissa. Mikäli olet kiinnostunut hakemaan lupaa yhdessä muiden yritysten kanssa, autamme neuvotteluissa ja konsortiona toimimisessa.

Lisää tietoa täältä.

Tukesin uutisen voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

Ten new substances added to EU REACH candidate list

Organisation - Echa - HQ © European Chemicals Agency
Organisation – Echa – HQ © European Chemicals Agency

European Chemicals Agency (ECHA) has added ten substances of very high concern (SVHC) to the REACH candidate list. The updated list currently contains 191 substances.

Four of the new candidates – octamethylcyclotetrasiloxane (D4); decamethylcyclopentasiloxane (D5); dodecamethylcyclohexasiloxane (D6); and Bbnzo[ghi]perylene – were added due to their persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) and very persistent and very bioaccumulative (vPvB) properties. A fifth – terphenyl hydrogenated – has only vPVB properties.

ECHA’s Member State Committee identified siloxanes D4, D5 and D6 as SVHCs last week despite strong criticism from industry. The latter said the committee ”had not taken full account of the whole body of scientific evidence” and cited ”extremely low” levels in the real environment.

The use of D4 and D5 is already restricted in wash-off personal care products at a concentration equal to or greater than 0.1% by weight.

The agency added three other substances to the candidate list due to their toxic for reproduction properties. These are lead; disodium octaborate; and dicyclohexyl phthalate (DCHP). DCHP is also included in the list due to its endocrine disrupting effects on human health.

The remaining two – ethylenediamine (EDA) and benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA) – were added due to their respiratory sensitising properties.

The European Commission identified TMA and DCHP as SVHCs in April, following referrals from the MSC.

The Commission said in its implementing Regulation on TMA that the data presented and discussed in the Annex XV dossier show it causes serious and permanent impairment of lung functions if the exposure is prolonged and no intervention takes place. This view is in line with the majority opinion of the MSC.

Sweden made the original proposal to identify DCHP as an SVHC due to its ED properties affecting human health (Article 57(f)), but later withdrew it. Then MSC failed to reach a unanimous agreement on its identification under Article 57(f).

The country also proposed the identification of lead as an SVHC. The metal is forbidden in the EU in small items due to a higher health risk for children from ingestion.

More information of these new entries (their uses in products etc.) can be found here.

Chementors is Your compliant and reliable partner with substance registrations. Read more about our services from here.

Original article by ChemicalWatch

We have REACHed the deadline!

The final legal deadline to REACH register all phase-in substances manufactured or imported above one tonne per year was May 31st. If the registration obligation applies and companies did not submit a dossier by the last day of May, as of 1 June they can no longer manufacture or import the substance legally in the EU/EEA.

Chementors helped numerous Finnish and other EU companies, including many SMEs, as well in capacity of our role as legally appointed Only Representative for non-EU manufacturers, successfully submit their registrations for the final REACH deadline. It’s a true milestone and precedent to safeguarding our common future! So congratulations are in order.

We expect companies to finally realise REACH registration being a true business asset with a clear business advantage delivering a return on investment. Companies that registered can have guarantied access to the substances they depend, or your customers rely on, Non-EU companies who registered with Only Representatives will have access to the EU market. Lastly but not least, the added confidence provided now in knowing the relevant risk management measures that ensure safe use. Other positive side effects is that companies worked together sharing costs and avoided animal testing to a minimum. In addition, REACH is to stimulate R&D and innovation to find safer alternative substances and solutions to benefit us all

What will happen after 31 May 2018, as registration is just the first step in sound chemicals management?

There are further obligations to consider under REACH, not just concerning the duty to register. Indeed, registration itself even is not simply a one off task as it is living its dynamic just as are your business and portfolio. You are responsible for the safe use of your chemicals, must maintain compliance with REACH including to keep your registration up-to-date and accordingly implement and/or communicate any safe use recommendations – and this should be really happening and not ignored.

Enforcement is the key! It will really kick-off and becomes more apparent, more strict and more consistent – as it is required to ensure fairness to those complying with the law. Awareness of REACH will continue to grow among managers, workers, retailers, consumers and the public in general. Also other parts of the globe will be following as they are already.

ECHA will be busy checking the quality of the data submitted in the registrations, identifying non-compliant dossiers and also verifying company sizes if they really are an SME. Additionally Member States will also be carrying out substance evaluations to investigate certain concerns and may request even further information beyond the standard requirements. Ultimately further EU regulatory actions may be deemed neccessary.

Registrants and companies in general should be vigilant in order to be forewarned and react in due time. So far a majority of registrations submitted by companies are not adequate in quality, resulting that companies are urged to proactively and voluntarily revise and update the registrations. They are given reminder being responsible and liable of their registrations.

European Chemicals Agency (ECHA) have shared some tips for post-registration actions:

 • Implement and ensure Risk Management Measures and further information for safe use is followed (capacity as registrant & user or downstream user of chemicals as such in formulations)
 • Communicate important information – consider if your Safety Data Sheets should be updated OR other measures to informing downstream end users in the supply chain including consumers
 • Aim to incorporate REACH matters and principles in your own overall day to day business activities and planning, synergising with other in-house management system, or policies
 • Implement in-house training if necessary and be prepared for any inspections
 • Make a plan for keeping your registration up to date. Keep track of new data, potential new uses for your substance and volumes produced or imported.
 • Make sure you have access to your REACH-IT account (login details, set up e-mail notification alerts, back up contact person) – ECHA communicates officially to registrants via REACH-IT.
 • Have a platform to collaborate with your other co-registrants to deal with new registrants and requests for more information from authorities.
 • Submit an inquiry for each new substance you place on the market in quantities over one tonne per year.
 • Follow the authorities’ work: check your portfolio for substances that are subject to regulatory action and see whether safer alternatives are available
 • Seek help if needed, its available – from national helpdesks, ECHA helpdesk, Guidance documents, YouTube videos, industrial associations, laboratories
 • ECHA acknowledges the importance of support provided by consultants and specialists since certain tasks are not straightforward, or companies simply don’t have the in-house capabilities or time. ECHA published a checklist helping you to select a suitable and reputable consultant

Chementors can help companies to review and update their registrations with the newest IUCLID format version while offering the benefit from all the experience gathered, as well as ECHA and sector feedback and advice now available. Chementors mentors companies in all roles and in multiple areas to concern chemical and product compliance management. Should you have any doubts or questions, please do get in touch. Our clients trusts us with their business.

SmartCHEM Summit 2018

Welcome to the SmartCHEM Summit 2018!

Turku Science Park Ltd. arranges SmartCHEM Summit 2018 which presents the latest innovations in bio-based production and solutions for creating new business from side-streams. The event gathers industry, growth companies, experts and academics from Finland and Europe on May 22nd 2018 to the brand new Visitor and Innovation Centre Joki in Turku, Finland.

After the event, IBC Finland organizes a Hackathon together with the BiOpen project, to which all seminar attendees are warmly welcome to discuss sustainable solutions under several theme tables.

In the evening at 7 pm is organized a get-together for SmartCHEM participants at Aboa Vetus Ars Nova (Itäinen Rantakatu 4-6).

REGISTER YOURSELF TO THE TOP BIO- AND CIRCULAR ECONOMY EVENT OF THE YEAR HERE!

PRELIMINARY PROGRAM