Ympäristöluvat

Palvelumme pähkinänkuoressa

YmpäristöluvatYmpäristöluvat Rakennamme kattavia asiakassuhteita ja huolehdimme asiakkaistamme kaikissa asioissa. Ympäristöluvat ovat yksi palveluistamme. Tarjoamme seuraavia ympäristölupia koskevia palveluita:

  • arviointi ympäristöluvan tarpeesta
  • ympäristölupahakemuksen laatiminen
  • ympäristölupien päivittäminen
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA)
  • ympäristöraporttien laatiminen

Ympäristölupa

Ympäristöluvan myöntää ympäristöviranomainen, ja sitä tarvitaan kaikissa toiminnoissa, jotka voivat aiheuttaa ympäristön saastumisen vaaran. Luvan vaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000). Täysin uuteen toimintaan ja oleellisiin muutoksiin tarvitaan aina lupa. Toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Ympäristönsuojelulaki ja asetus sekä vesilaki määrittävät tilanteet, joissa lupa tarvitaan. Ympäristölupaa edellyttävät toimet on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen luettelossa laitoksista (1. §). Vesilaki sisältää luettelon hankkeista, joille lupaa pitää aina hakea. Kummassakin laissa säädetään, että lupa voidaan tarvita hankkeelle, jota ei mainita laissa tai asetuksessa, mutta jolla on kielteisiä ympäristövaikutuksia. (YSL 28, 29, 78§; YSA 1, 3 §, VesiL 2. luku) Toimija voi tarvita luvat muuhun edellä mainittuihin lakeihin perustuvaan toimintaan.

Jos luvanvaraisuus on epävarmaa, on suositeltavaa ottaa yhteyttä Chementorsiin ja pyytää selvitystä asiasta. Toimimme yhteistyössä ELY-keskusten (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) sekä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristölupien määräykset koskevat muun muassa päästörajoja, seurantaa ja raportointia. Toimintaa valvotaan aina koko elinkaaren ajan.
Lupaviranomaiset ja harkinta

Lupaviranomainen on yleensä Aluehallintovirasto (AVI).

Kunnan ympäristöviranomainen kuitenkin myöntää luvat, joita valtion ympäristöviranomaiset eivät nimenomaisesti myönnä.

Luvasta päätettäessä arvioidaan, noudattavatko toiminnalliset vaatimukset lain ja asetuksen määräyksiä. Ympäristöluvat myönnetään ainoastaan sillä ehdolla, että toimintaan ei liity terveysriskiä, merkittävää ympäristön pilaantumista (maaperän, pohjaveden, meren), erityisten luonnonolosuhteiden tai vesivarojen saastumista tai muuta olennaista yleistä haittaa. Toiminta ei myöskään saa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta naapureille (yleensä melu).

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on laajempi ympäristölupahakemukseen liittyvä prosessi. YVA vaaditaan erilaisten hankkeiden suunnittelun yhteydessä silloin kun ne aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia. Raportti ympäristövaikutusten arvioinnista toimitetaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY), joka tekee sen perusteella päätöksen hyväksynnästä ja sitten valvoo sen toteuttamista.

Luvan saajan vastuut ja velvollisuudet

Ensisijaisesti vastuu on toimijalla. Toimija on yleensä velvollinen ottamaan vakuutuksen ympäristövahinkojen varalta. Luvan haltija voi olla vastuussa tutkimuksista ja saastuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuksesta. Monissa tapauksissa toimija on velvollinen seuraamaan ja ylläpitämään ennalta määriteltyä päästö- ja melutasoa. Luvan saaminen saattaa edellyttää maksua, joka palautetaan vasta, kun kaikki tarvittavat vaiheet on onnistuneesti suoritettu liiketoiminnan päätyttyä (esimerkiksi uuden viemärijärjestelmän rakentaminen, pihan kestopäällystäminen, pilaantuneen maan puhdistaminen jne.) Näillä keinoilla varmistetaan, että ympäristö palautetaan mahdollisimman alkuperäiseen kuntoon kun liiketoiminta sijaintipaikassa päättyy.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viestisi (pakollinen)

Ennen kuin lähetät, kirjoita alla oleva koodi:

captcha

Tietosuojaselosteemme